جلسه آموزش خانواده

موضوع جلسه : اصول مدیریت موفق در روابط خانواده

حضور ارزشمند مادران عزیز و گرامی در برنامه آموزش خانواده با حضور جناب آقای غفرانی استاد دانشگاه و حوزه