صفحه اصلی > اخبار و دوره اول و سال تحصیلی 1402 تا 1403 و فیلم : برنامه آموزشی-روز تلاش و شادی

برنامه آموزشی-روز تلاش و شادی

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

🎈🎈برگزاری روز تلاش و شادی با دانش آموزان عزیز دوره اول در تاریخ 1403/4/12 🎈🎈

🌺تابستان با دبستان🌺

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈