خانم  اسمي (مدير)

خانم حسینی(معاون)

خانم حسن پور (معاون آموزشی دوره دوم)

خانم هوش السادات(معاون آموزشی دوره اول)

خانم  عبداللهی (معاون اجرايي)

خانم ذوقي فرد (معاون اجرايي)

خانم لطفعلي پور (معاون اجرايي)

خانم قاسمي پور (معاون اجرايي)

خانم بهادران (مسئول فناوری)

خانم منافي (مربي تربيتي دوره دوم)

خانم نیکومنش (مربي تربيتي دوره دوم)

خانم فضلعلی (مشاور دوره اول)

خانم هدايي (مشاور دوره دوم)

خانم حسنی تبار (مسئول روابط عمومي)

خانم  اسلامي (كارپرداز)

خانم افسر و خانم رستم خانی (مربي بهداشت)

خانم كريم خان زند (مسئول تايپ و تكثير)

خانم احدزاده (مهماندار)

خانم احمدي (مهماندار)

خانم تاج آبادي (مهماندار)

خانم طهماسبي  (مهماندار)

آقای مسلم دوست (مهماندار)

آقاي بختو(مسئول حسابداری)

 خانم زین الدین(حسابدار)

آقاي زنگنه (مسئول سرویس)

خانم خراسانی(سرپرست دوره اول)

خانم کیان پیشه(سرپرست دوره دوم)

خانم طلايي (آموزگار پايه اول)

خانم قلی زاده (آموزگار پايه اول)

خانم تهرانی(آمزگار پایه اول)

خانم فلاح (آموزگار پايه دوم)

خانم مومني (آموزگار پايه دوم)

خانم آقاکریمی (آموزگار پايه دوم)

خانم سهرابی (آموزگار پايه سوم)

خانم فراهاني (آموزگار پايه سوم)

خانم اکبری (آموزگارپايه سوم)

خانم کریمی(آموزگارپايه چهارم)

خانم سلمانی (آموزگارپايه چهارم)

خانم حاجی وندی(آموزگارپايه چهارم)

خانم ربیعی (آموزگار پايه پنجم)

خانم آشتیانی(آموزگار پنجم)

خانم نقی پور  (آموزگارپايه پنجم)

خانم بخشي پور( آموزگار فارسی پايه ششم)

خانم صادقی (آموزگار علوم پايه ششم)

خانم خدیش (آموزگار ریاضی پایه ششم)

خانم ولی لو(سرپرست پایه پیش دبستان)

خانم حاجی صفری (معلم پيش دبستاني)

خانم پورصفری (معلم پيش دبستان)

خانم جعفری،صیادی (معلم قرآن)

خانم بهادران (معلم کامپیوتر)

خانم طیبی (معلم ورزش)

خانم جواهری (معلم خط)

خانم منفرد (معلم هنر)

خانم کردستانی(معلم پژوهش)

خانم حسینیان (معلم مهارتهاي زندگي)

خانم توتيا (معلم آزمايشگاه)

خام احمد(معلم بازی)

خانم شاه حسینی (مسئول کتابخانه)