خانم  اسمی (مدير)

خانم حسینی (معاون -سرپرست پیش دبستان)

خانم حسن پور (معاون آموزشی دوره دوم)

خانم کیان پیشه (سرپرست دوره اول)

خانم وهابی (سرپرست دوره دوم)

خانم  عبداللهی (معاون اجرايی)

خانم ذوقی فرد (معاون اجرايی)

خانم لطفعلی پور (معاون اجرايی)

خانم قاسمی پور (معاون اجرايی)

خانم بهادران (مسئول فناوری)

خانم نیکومنش (مربي تربيتی دوره اول)

خانم منافی (مربي تربيتی دوره دوم)

خانم فضلعلی (مشاور دوره اول)

خانم هدايی (مشاور دوره دوم)

خانم حسنی تبار (مسئول روابط عمومی)

خانم  اسلامی (كارپرداز)

خانم افسر و خانم رستم خانی (مربی بهداشت)

خانم كريم خان زند (مسئول تايپ و تكثير)

خانم شاه حسینی (مسئول کتابخانه)

خانم احدزاده (مهماندار)

خانم احمدی (مهماندار)

خانم تاج آبادی (مهماندار)

خانم طهماسبی (مهماندار)

آقای مسلم دوست (مهماندار)

آقای بختو(مسئول حسابداری)

 خانم زین الدین(حسابدار)

آقای زنگنه (مسئول سرویس)

خانم حاجی صفری (معلم پيش دبستاني)

خانم پورصفری (معلم پيش دبستان)

خانم ولی لو(کمک مربی پایه پیش دبستان)

خانم ثابت(کمک مربی پایه پیش دبستان)

خانم طلايي (آموزگار پايه اول)

خانم قلی زاده (آموزگار پايه اول)

خانم تهرانی(آمزگار پایه اول)

خانم فلاح (آموزگار پايه دوم)

خانم مومني (آموزگار پايه دوم)

خانم آقاکریمی (آموزگار پايه دوم)

خانم سهرابی (آموزگار پايه سوم)

خانم خراسانی(آموزگار پايه سوم)

خانم اکبری (آموزگارپايه سوم)

خانم کریمی(آموزگارپايه چهارم)

خانم سلمانی (آموزگارپايه چهارم)

خانم حاجی وندی(آموزگارپايه چهارم)

خانم ربیعی (آموزگار پايه پنجم)

خانم آشتیانی(آموزگار پنجم)

خانم نقی پور  (آموزگارپايه پنجم)

خانم بخشي پور( آموزگار فارسی پايه ششم)

خانم صادقی (آموزگار علوم و مطالعات پايه ششم)

خانم خدیش (آموزگار ریاضی و هدیه ها پایه ششم)

خانم جعفری،صیادی (معلم قرآن)

خانم رجبی (معلم قرآن)

خانم بهادران (معلم کامپیوتر دوره دوم)

خانم حیدری(معلم ورزش دوره اول)

خانم طیبی (معلم ورزش دوره دوم)

خانم جواهری (معلم خط)

خانم منفرد (معلم هنر)

خانم تحصیلدار(معلم پژوهش)

خانم حسینیان (معلم دخت آرا و خوانش)

خانم توتيا (معلم آزمايشگاه)

خام احمد(معلم بازی)

خانم دری صفت (معلم عقاید)