تاریخچه دبستان دخترانه نرگس

در خلال نفوذ شديد آمريكا در ايران و مبارزات پير فرزانه انقلاب اسلامي ايران، امام خميني(ره)، لزوم تأسيس مدارس ملّي – مذهبي از سوي متديّنين شهر تهران احساس شد، و همين امر منجر به راه اندازي اوّلين دبستان دخترانه ي ملّي – مذهبي با نام نرگس درسطح ايران گرديد.

مجموعه ي حاضر به پاس قدرداني از زحمات تمام عزيزاني كه در راه اندازي و حفظ دبستان و اهداف حاكم بر آن، تلاش نموده اند تهيّه گرديده است، اميدوارم توانسته باشم حق مطلب را آنگونه كه شايسته است ادا نمايم. در غير اينصورت چنانچه كوتاهي و قصوري مشاهده مي گردد پوزش و عذر خواهي خويش را از تمامي عزيزان خواهانم.

پروانه اسمي – مسؤل دبستان نرگس

زمينه ها و ضرورت ها ي شكل گيري

با افزايش نفوذ امپرياليسم آمريكا بر رژيم شاهنشاهي و دگرگون شدن بسياري از ارزش هاي ديني، اجتماعي و فرهنگي در سطح خرد و كلان و اثر پذيري مدارس از تغييرات حاصل، شكل و افزايش مدارس اسلامي با هدف پرورش كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم در ابعاد مذهبي و علمي از دغدغه هاي حاضر رجال مذهبي ايران گرديد. به همين دليل در كنار فعّاليّت هاي حياتي و مهم آقاي شيخ عباسعلي اسلامي جهت تشكيل مدارس اسلامي، جناب حاج آقا محمود لولاچيان و همسر محترمشان سركار خانم عزت خاموشي در تابستان 1343 اقدام به تأسيس دبستان غير دولتي نرگس ( ملّي سابق) نمودند، به جهت كاهش خطر بسته شدن مدرسه در صورت وابسته بودن به مجموعه اي خاص، امتياز تأسيس دبستان نرگس به جامعه ي تعليمات اسلامي واگذار گرديد.

روند تأسيس و توسعه ي دبستان و بانيان آن

دبستان نرگس از تير ماه 1343 فعّاليّت خود را با تشكيل 5 كلاس ( اول تا پنجم) آغاز نمود. سپس در سال بعد پايه ي ششم ابتدايي بنا نهاده شد و با تغيير نظام آموزشي، مقطع راهنمايي نرگس را نيز تا سال 1358 ضميمه ي خود نمود. (لازم به ذكر است در سال 1358 با همت حاج آقاي لولاچيان بناي جديدي جهت  مدرسه راهنمايي نرگس ساخته شد ولي به دليل وقف بودن مكان مورد نظر و بنابر خواسته ي رئيس منطقه اين دبستان به منطقه ي آموزش و پرورش منطقه 11 واگذار گرديد و در حال حاضر تحت عنوان مدرسه راهنمايي هاجر مشغول به فعّاليّت است.)

     ساختمان اوليه ي دبستان در خيابان وحدت اسلامي، كوي مسجد قندي بود كه در حال حاضر حوزه ي عليمه ي زهراي اطهر جايگزين آن شده است. به دليل محدود بودن فضاي آموزشي و استقبال خانواده هاي مذهبي از دبستان نرگس، افزايش دبستان و تغييرمكاني آن از اولويت هاي كاري مؤسسين دبستان قرار گرفت. لذا در سال 1346 پس از خريد ملك خام چايچي، مجموعه ي دبستان به محل فعلي واقع در خيابان فرهنگ منتقل گرديد.

     در سال 1373 با خريد ملك اطراف دبستان، ساختمان قديمي تخريب گرديد و بناي فعلي آن تأسيس شد.

هيئت امنا

اعضاي هيئت امناي دبستان مركب از آقايان حاج محمود لولاچيان، آقاي تقي خاموشي، آقاي مرتضي جزايري، آقاي نجوميان و آقاي اكبرپور شهامي از معتمدين و خيّرين محل بودند كه هزينه ي اوّليه ي تشكيل دبستان را فراهم نمودند.

مديران دبستان نرگس

1)      سركار خانم مرضيه  توفيق يزداني  مشهور به دربندي، با سابقه ي 14 سال مديريت ( لازم به ذكر است در زمان وزارت خانم فرخ روي پارسا و رئيس ناحيه 8 آموزش و پرورش وقت، خانم دكتر صدوقي با حضور مديران غير رسمي در مدارس ملّي موافقت به عمل نيامد. لذا حدود 4 سال آخر مديريت سركار خانم دربندي ايشان در كنار مديران منتخب، از سوي منطقه بودند.)

2)      سركارخانم قمر آقا مهدي،  سال هاي 55-53

3)      سركارخانم ناهيد حيدري، زمان تصدي مديريت در دبستان نرگس از57-55 ( لازم به ذكر است در سال 57 خانم دربندي باز نشسته شدند.)

4)      سركارخانم دستمالچي، 2سال 59-57

5)      سركار خانم سجادي، با سابقه ي مديريت 17 ساله كه از سال 1359 تا 1377 مديريت نمودند. (لازم به ذكر است كه در سال 1359 بنا بر درخواست حاج آقا لولاچيان مديريت مدرسه به خانم سجادي معاون اسبق دبستان واگذار گرديد.)

6)      سركار خانم پژوتن، از سال 1377 تا 1380

7)      سركار خانم رشيدي، از سال 1380 تا 1388

در حال حاضر مسئوليت اداره ي دبستان بر عهده ي سركارخانم اسمي مي باشد.

فعّاليّت هاي برجسته ي دبستان نرگس قبل از انقلاب

1)      انتخاب حجاب برتر (چادر) براي پرسنل و دانش آموزان و حفظ آن علي رغم فشارهاي موجود

2)      كاربرد جديدترين شيوه هاي آموزشي خصوصاً روش تدريس آقاي نيّرزاده

3)      آموزش مستمر ضمن خدمت فرهنگيان با اساتيد محترمي چون استاد روزبه و آقاي آل اسحاق

4)      آموزش مفاهيم قرآني و حفظ آيات قرآن

5)      ترويج ارزشهاي اسلامي در بين دانش آموزان