اسامی اعضای انجمن (آقایان)

جناب آقای واعظی
رابط پیش دبستان

جناب آقای واحدی کیا
رابط پایه اول

جناب آقای عابدینی
رابط پایه دوم

جناب آقای بکایی
رابط پایه پنجم

اسامی اعضای انجمن ( خانم ها)

سرکار خانم حسینی
رابط پایه چهارم

سرکار خانم کرمی
رابط پایه سوم

سرکار خانم شبانی
رابط پایه ششم